Regulamin nowy

REGULAMIN - obowiązujący od 25.12.2014r.
 

I. Informacje ogólne

1. Persona to sklep internetowy dostępny pod domeną https://www.personagift.pl/, prowadzony przez firmę "JAGUAR" Tomasz Chwiłowicz z siedzibą przy ul. Dworcowej 62, 62-400 Słupca, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 667-104-48-32, REGON: 311085346, z którym Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym: persona@personagift.pl, tel. (063) 274 61 86.

2. Sklep internetowy Persona prowadzi sprzedaż produktów ze skóry drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet.

3. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie Persona są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

4. Informacje prezentowane na stronie Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez firmę JAGUAR do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.

II. Składanie zamówień

1.    Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

2.    Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem sklepu internetowego Persona - na stronie www.personagift.pl .

3.    Sklep Persona zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie wypełnionego formularza zamówienia.

III. Realizacja zamówień

1.    Zamawiający otrzymuje  mailowe potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji; warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu i adresu e-mail Zamawiającego.

2.    Umowa zawarta pomiędzy Klientem a JAGUAR dotycząca zakupu danego produktu w Sklepie Persona ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

3.    Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie Persona produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

4.    Sklep Persona prezentuje aktualną i pełną ofertę produktów. Nie jest to równoznaczne z posiadaniem wszystkich towarów na stanie magazynowym naszego sklepu. Zamówienia przekazywane są do realizacji do godziny 11.00 każdego dnia roboczego. Realizacja zamówienia następuje w ciągu 5 dni roboczych, jeśli zamawiany towar znajduje się w magazynie. Jeśli po złożeniu zamówienia okaże się, że zamówiony towar nie jest obecnie dostępny, Klient zostaje poinformowany telefonicznie lub mailowo o planowanym czasie realizacji zamówienia oraz o możliwościach zastąpienia zamawianego wyrobu innym.

5.    Przesyłka dostarczana jest na adres podany przez Klienta w formularzu Zamówienia.

6.    Do zakupu zawsze dołączamy paragon. Wystawiamy również faktury VAT bezterminowo na prośbę Klienta nieprowadzącego działalności gospodarczej. Klientom prowadzącym działalność gospodarczą faktura może zostać wystawiona tylko i wyłącznie w dniu wystawienia paragonu, dlatego prosimy o zgłaszanie chęci otrzymania faktury w momencie składania zamówienia. Faktura VAT/paragon jest wysyłana razem z towarem na adres podany przez Zamawiającego.

7.  Firma Jaguar Tomasz Chwiłowicz zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji personalizacji, które mogą przyczynić się do pogorszenia wizerunku firmy. Zamówienia zawierające wulgaryzmy oraz treści obraźliwe nie będą realizowane.

IV. Dostawa

1.    Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Produktu (czas dostawy) składa się czas realizacji Zamówienia przez firmę JAGUAR oraz czas dostarczenia Produktu przez przewoźnika (DHL).

2.    Czas dostawy towaru oraz godziny dostaw przesyłek określone są regulaminami poszczególnych dostawców (DHL). Klient ma możliwość śledzenia kolejnych etapów realizacji zamówienia telefonicznie lub na stronie internetowej www.personagift.pl .

3.    Koszt przesyłki ponosi Klient, koszt ten jest doliczany do wartości zamówienia i wynosi:

Przesyłka kurierska:

- zwykła: 12,00 PLN

 - pobraniowa: 17,00 PLN

Sklep Persona nie wysyła zamówień za granicę.

4. Zamawiający ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności pracownika firmy ją doręczającej, w momencie odbioru, po uiszczeniu opłaty.

V. Warunki płatności

Ceny wyrobów podane na stronie internetowej www.personagift.pl są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich.

Płatności za dokonywane zakupy mogą być uiszczane w następujących formach:

- przy odbiorze - płatne u kuriera

- kartą kredytową - przez terminal internetowy

- przedpłata na konto obsługiwana przez firmę Dotpay

- płatność w formie PRZEKAZU/PRZELEWU Z DOWOLNEGO BANKU obsługiwana przez firmę Dotpay

- płatność w formie PRZEKAZÓW POCZTOWYCH obsługiwana przez firmę Dotpay

VI. Gwarancja jakości

1.    Wszystkie produkty sprzedawane przez firmę JAGUAR są fabrycznie nowe. Udzielamy na nie gwarancji zgodnie z obowiązującym prawem cywilnym (zgodnie z kartą gwarancyjną dołączoną do produktu).

2.    Skóry naturalne stosowane w wyrobach kaletniczych charakteryzują się śladami drobnych, miejscowych zadrapań, przebarwień, zrogowaceniami lica, jarzmami i innymi pojedynczymi znakami, które należy traktować jako dowód autentyczności i szlachetności skóry, z której wyrób został wykonany.

VII.Reklamacje

1.    Na firmie JAGUAR ciąży prawny obowiązek dostarczenia Klientowi produktów bez wad.

2.    Jeżeli otrzymany przez Klienta Produkt jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji albo – niezależnie – z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi.

3.    Firma JAGUAR jest odpowiedzialna względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

4.    Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:

-złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że firma JAGUAR niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;

-żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Firma JAGUAR jest zobowiązana wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta,

z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
informacje o jednostce

orzeczenia sądów

komentarze

wzory i zestawienia

5.    Jeżeli Klientem jest konsument (rozumiany jako osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – dalej również „Konsument’), może zamiast zaproponowanego przez firmę JAGUAR usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez firmę JAGUAR. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6.    Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt firmy JAGUAR dostarczyć wadliwy Produkt na adres firmy JAGUAR.

7.    Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a firma JAGUAR nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

8.    Firma JAGUAR odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wada przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Produktu przez konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

9.    Klient (w tym Konsument) może zgłosić przysługujące mu roszczenia w zakresie wad Produktu w listownie na adres firmy JAGuAR. Prosimy o załączenie w miarę możliwości do reklamacji dowodu zakupu Produktu (np. paragon, faktura). W zgłoszeniu reklamacyjnym, w celu przyspieszenia jego rozpatrzenia, prosimy o podanie przyczyny zgłoszenia, roszczenia zgłaszanego przez Klienta oraz danych kontaktowych Klienta.

 

Formularz reklamacyjny pobierz

VIII.    Odstąpienie od umowy

1.    Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, Konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn.

2.    Konsument może odstąpić od umowy, składając firmie JAGUAR oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.  Oświadczenie powinno zostać wysłane na adres e-mail: ................ albo drogą pisemną na adres firmy JAGUAR.

3.    W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Firma JAGUAR ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów. Firma JAGUAR dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Firma JAGUAR może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktów. Dodatkowo sklep wyśle na adres klienta skórzany upominek.

4.    Do zwracanego Produktu prosimy o dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu (np. paragon, faktura).

5.    Jeżeli Konsument wybiera sposób dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez firmę JAGUAR, JAGUAR nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.    Konsument ma obowiązek zwrócić firmie JAGUAR zwracany Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Produktów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.

7.    Zwracane Produkty należy odesłać na adres firmy JAGUAR. Konsument ponosi koszty zwrotu Produktów.

8.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.

IX. Dane osobowe

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO", informujemy iż firma JAGUAR Tomasz Chwiłowicz jest administratorem Twoich danych osobowych. Dane przetwarzane są w celach realizacji zamówienia/umowy oraz w celach marketingowych. Zgodnie z rozporządzeniem RODO masz prawo wglądu w te dane, a także prawo ich korekty i usunięcia.

X. Postanowienia końcowe

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian na stronie internetowej www.personagift.pl , wycofywania z oferty poszczególnych produktów i wprowadzania nowych, przeprowadzania zmian, w tym zmiany cen. Zdjęcia wyrobów mogą nie w pełni oddawać ich rzeczywisty wygląd. 

Każdy produkt posiada logo PERSONA!

2. Firma JAGUAR nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na bileciku z dedykacją, dołączonym do zakupionego wyrobu.

3. Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.

4. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmienione zapisy Regulaminu są wiążące od momentu ich opublikowania w witrynie sklepu.

5. W sprawach nie objętych Regulaminem obowiązują obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.

6. Art. 17. 1. Jeżeli umowa zawierana na odległość, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, nakłada na konsumenta obowiązek zapłaty, przedsiębiorca ma obowiązek dostarczyć konsumentowi w sposób jasny i widoczny, bezpośrednio przed złożeniem przez konsumenta zamówienia, informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, 5, 16 i 17.
2. Przedsiębiorca zapewnia, aby konsument w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
3. Jeżeli do złożenia zamówienia używa się przycisku lub podobnej funkcji, muszą być one oznaczone w łatwo czytelny sposób słowami "zamówienie z obowiązkiem zapłaty" lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania.
4. Jeżeli przedsiębiorca nie spełnia wymagań określonych w ust. 2 lub 3, umowa nie zostaje zawarta.

 

 

 


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

JAGUAR Tomasz Chwiłowicz

Ul. Dworcowa 62

62-400 Słupca

e-mail: ………………………………

Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to.........................................., data odbioru ..............................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)